aratron miljö kvalitet

Kvalitet, miljö & CSR

Vi tänker alltid kvalitet

Alla anställda har genomgått utbildning om kvalitet, där vi har gått igenom kvalitet ur alla aspekter för att kunna leva upp till vår Kvalitets- och miljöpolicy. Viljan till förbättringar är stark inom företaget och vi jobbar tillsammans med kunskapsöverföring som en naturlig del av vardagen.

Vi tar alltid hänsyn till kvaliteten, för dig och för vår gemensamma miljö.

Medarbetare på alla avdelningar har engagerat sig och kommer ständigt med förslag till förbättringar. En av de större förändringarna detta lett till är att vi har utvecklat samarbetet mellan säljare och säljsupport. Det innebär att du som kund har en kontaktperson som alltid är på plats och som är väl insatt i frågor kring order och inköp. Genom att medarbetarna på säljsupport håller löpande kontakt med sina kunder och även regelbundet följer med på kundbesök, har vi skapat en närmare relation till våra kunder.

Ladda hem vårt certifikat:   Certifikat Aratron ISO 9001 14001 sv
Certificate Aratron ISO in English:   Certificate Aratron ISO 9001 14001 en

 

Miljö

Idag existerar inte något motsatsförhållande mellan miljöarbete och ekonomisk lönsamhet. Det är till och med så att många ansträngningar att minska miljöpåverkan i sig innebär minskade kostnader. Exempelvis leder utvecklingen av nya strömsnåla motorer och växlar med extra hög verkningsgrad till både lägre driftskostnader och mindre miljöbelastning.

Enligt vårt verksamhetsledningssystem skall miljöeffekterna under produktens hela livslängd beaktas vid val av produkter och leverantörer.  Vi strävar efter att optimera material- och energiförbrukning i produktionen. Miljöklassade förbrukningsvaror sorteras och omhändertas på ett miljömässigt korrekt sätt. Vi är anslutna till REPA-registret, vilket innebär att vi tar vårt producentansvar avseende återvinning av förpackningar.

Ladda hem vårt certifikat:   Certifikat Aratron ISO 9001 14001 sv
Certificate Aratron ISO in English:   Certificate Aratron ISO 9001 14001 en


Kvalitets- och miljöpolicy

~ Aratrons ledord är kunskap, service och integritet.

~ Vårt viktigaste säljargument är vår tekniska kompetens.

~ Vi säkerställer våra kunders behov genom ständig kunskapsöverföring mellan kunder, samarbetspartners och kollegor. Långsiktigt och hållbart synsätt i affärsrelationer ger oss förståelse för våra intressenters behov ur ett tekniskt, kommersiellt och miljömässigt perspektiv.

~ Vi utvecklar ständigt vårt produktutbud och vår kunskap för både OEM och automationskunder vilket gör att vi kan utmana kunder och kollegor med innovativa och hållbara lösningar.

~ Kommunikationen internt och externt är rak och ärlig. Vi samarbetar och drar nytta av varandras styrkor.

~ Våra medarbetare arbetar systematiskt med att ständigt förbättra processerna, kvalitativt och ur miljöhänseende.

~ Vi skyddar miljön och förebygger föroreningar. Miljön beaktas bland annat med avseende på frakter, tjänsteresor, produktval och energiförbrukningen i vår tillverkning.

~ Genom att följa våra värderingar engagemang, positiv attityd, respekt och tillit säkerställer vi att Aratron är en arbetsplats som alla kan trivas på.

~ Vi bevakar och uppfyller lagar och andra krav.

 

Corporate Social Responsibility

Aratron ingår i Addtech Group sedan 1986. Addtech driver ett långsiktigt utvecklingsarbete inom CSR-området (Corporate Social Responsibility) som omfattar såväl oss som övriga dotterbolag inom koncernen. Det övergripande målet med vårt CSR-arbete är att vi tar ansvar för att uppfylla kunders, aktieägares och medarbetares krav och förväntningar på ett hållbart företagande med en hållbar utveckling av medarbetare, miljö och lönsamhet.

För mer information, se Addtech Code of Conduct
CoC in english
CoC på svenska
CoC auf deutsch

Besök http://www.addtech.se/en/om-addtech/hallbarhet/ för att läsa mer om koncernens CSR-arbete.

 

Visselblåsarfunktion

Aratron strävar efter att upprätthålla ett transparent affärsklimat och hög affärsetik. Vi värderar allas säkerhet och respekterar alla som berörs av vår verksamhet.

Genom Addtech erbjuder Aratron därför en visselblåsartjänst som kan användas av envar för att uppmärksamma om något inte hanteras i linje med våra värderingar och uppförandekod. Följ länken nedan för att komma till Addtechs länk till en extern partner som garanterar anonymitet.

Visselblåsarfunktion – svensk (addtech) 

 

Kontakta oss!

Vill du veta mer om hur vi jobbar med kvalitet, miljö och CSR?

Jag har en fråga

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig senast närmaste arbetsdag. Du behöver absolut inte fylla i alla fält, men tänk på att ju mer specifik du är om ditt ärende, desto enklare för oss är det att utse rätt kontaktperson till dig.
  • Section Break